Linda Spaetgens: "Samen voor elkaar krijgen dat iedereen een goede woonplek heeft."

LINDA SPAETGENS:

“Geef de wijk terug
aan haar bewoners”

De rol van woningcorporaties verandert. De laatste jaren misschien wel meer dan ooit. Dat heeft alles te maken met onze veranderende samenleving. Dagelijks biedt Maasvallei de meest kwetsbare doelgroepen een dak boven het hoofd. Mensen wonen tot op hoge leeftijd langer zelfstandig thuis. Het verzorgingshuis bestaat niet meer. Het huisvesten van kwetsbare doelgroepen is een actueel thema. Veel aandacht is er ook voor mensen met verward gedrag. Stuk voor stuk ontwikkelingen waar een woningcorporatie mee te maken heeft, maar waar vooral ook huurders mee geconfronteerd worden. In dit speelveld moet de woningcorporatie en dus ook Maasvallei opnieuw positie kiezen. Of zoals Linda Spaetgens zegt: “Geef de wijk terug aan haar bewoners.”

Linda is medewerker verhuur en sociaal beheer bij Maasvallei en gaat bij de corporatie de nieuwe functie beleidsadviseur maatschappelijk presteren vervullen. “Woningcorporaties hebben meer dan ooit te maken met veranderingen in de samenleving. Ook volgen veranderingen zich steeds sneller op. Vereenzaming, problematieken rond de scheiding wonen en zorg, armoede, overlast van mensen met verward gedrag zijn voorbeelden die laten zien dat het werk van de corporatie verandert. Tel hierbij de vraagstukken rondom betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid van woningen op en het wordt duidelijk hoe complex de opgave van een woningcorporatie is. Maasvallei moet hierover samen met haar bewoners, stakeholders en collegacorporatie aan de slag.” Voor deze nieuwe positie bij Maasvallei volgt Linda Spaetgens de erkende Post-bachelor opleiding ‘De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein’. De opleiding is ontwikkeld door Edda Heijting in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en duurt 1,5 jaar.


Edda is oprichter, directeur en opleidingsontwikkelaar van de Heijting Weerts Groep. “Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren heel wat voor hun kiezen gehad. Vanaf de jaren negentig kregen ze steeds meer zelfstandigheid. Hieraan kwam een einde nadat een reeks van uitwassen de overheid deed besluiten om de sector ‘op water en brood’ te zetten. Sommige corporaties waren iets te ver afgedwaald van hun oorspronkelijke taak om mensen met een smalle beurs te huisvesten. Ze hielden zich te veel bezig met commerciële projectontwikkeling en dat pakte niet altijd goed uit. Terug naar de kerntaak van sociale verhuurder was de nieuwe koers. Strenge regels, inperking van de taken, maar ook forse bezuinigingen. Echter, er diende zich ook een grote maatschappelijke verandering aan. Het zorgstelstel ging op de schop met een beleid dat erop is gericht mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ouderen met een mogelijke hulpvraag, hebben andere woonbehoeften. Ook bij statushouders en mensen met verward gedrag kun je niet volstaan met alleen een dak boven hun hoofd. Deze doelgroepen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Als woningcorporatie kun je die verantwoordelijkheid niet afwenden en zeggen ‘wij zijn louter verhuurder’. Je moet samen met partijen aan de slag. Samen voor elkaar krijgen dat iedereen een goede woonplek heeft. Iedereen verdient een woning, een thuis.”

Edda Heijting: "Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren heel wat voor hun kiezen gehad."

Linda Spaetgens:

"De bedoeling is dat we kijken wat onze bewoners op wijkniveau vragen en hoe we daarop inspelen"

“Een nieuwe situatie waar je als woningcorporatie je weg in moet vinden. Maasvallei neemt hierin initiatief en wil met de functie van beleidsadviseur maatschappelijk presteren, netwerkpartners en bewoners activeren om samen problemen aan te pakken en op te lossen. Dit is wat je onder andere leert in de opleiding: activeer mensen in plaats van problemen voor hen op te lossen. Door je netwerk van professionals op te bouwen en zelf als een professional de regie te nemen, kun je ontwikkelingen beïnvloeden zowel binnen je organisatie als daarbuiten. Tijdens de opleiding leer je op een andere manier omgaan met vraagstukken. Waar staan we en waar gaan we naartoe in het ontwikkelingsperspectief van onze maatschappij en wat kunnen we ondernemen om zaken met huurders en betrokken partijen goed aan te pakken ”, aldus Edda. “Maasvallei neemt die verantwoordelijkheid omdat het gaat om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en wooncomfort van de mensen aan wie wij huisvesting bieden. Wij kunnen ons niet verschuilen achter de stenen, wij zijn een sociale partner. Er is nog veel werk te verrichten. Het streven is dat alle neuzen dezelfde kant uit staan en we de problemen samen aanpakken. Ik praat met gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen om taken en verantwoordelijkheden te delen en samen te kijken hoe we voor iedereen een geschikte woonplek kunnen vinden. We willen daar ook onze huurders en ervaringsdeskundigen bij betrekken; mensen met een verslavingsachtergrond of een statushouder. Onbekend maakt onbemind. Als je de moeite neemt om iemand te leren kennen, erachter te komen wat zijn achtergrond en zijn verhaal is, kijk je anders tegen iemand aan. Er zijn voorbeelden waarbij mensen fel tegen de komst van statushouders waren naast hun deur. Uiteindelijk zijn ze bevriend geraakt. Mensen betrekken, duidelijk communiceren, daar gaat het om. In de afgelopen jaren heb ik geleerd hoe je mensen kunt samenbrengen. Je creëert een netwerk om samen dingen voor elkaar te krijgen en je weet hoe je intern mensen moet motiveren. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Als beleidsadviseur maatschappelijk presteren ben ik een verbinder. De bedoeling is dat we kijken wat onze bewoners op wijkniveau vragen en hoe we daarop inspelen. We willen meer met de BOC’s (Bewoners Overleg Commissie) in gesprek over renovatie, maar ook over actuele thema’s, zoals mensen met verward gedrag. Het eerste thema dat op de agenda staat is veiligheid. Daarin werken we samen met de politie. De komende jaren wil Maasvallei het aantal BOC’s uitbreiden. Verder werken we goed samen met collega-corporaties op sociaal gebied en hierbij willen we gezamenlijk stakeholders betrekken. Het is een pioniersrol, waarin we iedereen bewust willen maken van onze visie en aanpak.”